Dogradnja PSP OKOLI

Postrojenje za podzemno skladištenje plina Okoli

Postrojenje za podzemno skladištenje plina Okoli (PSP) se nalazi na sjeverozapadnom dijelu mjesta Okoli u Sisačko-moslavačkoj županiji.

U obuhvatu projekta, izvedena je izgradnja poslovne zgrade, otvorenog i zatvorenog skladišta, radionice, podzemno skladište rezervnog goriva i proširenje skladišnih kapaciteta za pomoćnu opremu i materijal PSP Okoli.
ZG-Projekt izradio je svu potrebnu dokumentaciju i ishodio sve potrebne dozvole i izradio potrebnu parcelaciju.

Ukupna bruto građevinska površina cjelokupnog zahvata iznosi 5545,82 m2.

zg-projekt-okoli-1
zg-projekt-okoli-2

Zone

Građevine su formirane prema funkcionalnoj podjeli u dvije interne zone i dvije eksterne koje imaju zaseban prometni ulaz (na sjeveroistočnom dijelu parcele) s javne pristupne ceste (natkriveno parkiralište sa čeličnom konstrukcijom nadstrešnice i polufunkcionalni plato).
1. Interna zona 1 – natkriveno parkiralište za 8 (osam) osobnih vozila i poslovna zgrada koja je koncipirana kao prizemna građevina (visoko prizemlje).
2. Interna zona 2 – Skladište kemikalija, skladište opreme, materijala i rezervnih dijelova, skladište kontejnera za ulje, skladište motornih ulja (podzemno) s istakalištem, otvoreno skladište cijevi i cijevne opreme.

Projektna dokumentacija

ZG-Projekt izradio je potrebne idejne, glavne i izvedbene projekte koji uključuju: arhitektonski projekt (svih građevina), projekt krajobraznog uređenja, elektrotehnički projekt (projekt elektroenergetskih instalacija u zoni ugroženoj eksplozivnom atmosferom, projekt videonadzora, projekt vanjske i unutarnje rasvjete, projekt elektroničke komunikacijske infrastrukture, elektroenergetski projekt, projekt vatrodojave, projekt besprekidnog napajanja, projekt multimedijalne dvorane) projekt internih prometnica, strojarske projekte (projekt hlađenja, grijanja i klimatizacije, projekt zaštite od požara, projekt vodovoda, odvodnje i hidrantske mreže), projekt uklanjanja postojećih građevina, elaborat zaštite na radu i elaborat zaštite od požara, parcelacijske elaborate.

zg-projekt-okoli-3
zg-projekt-okoli-4

Posredovanje i izvođenje radova

Osim projektiranja, ZG-Projekt posredovao je prilikom ishođenja Lokacijske dozvole (KLASA: UP/I-350-05/12-01/236 od 11. ožujka 2013.) i Građevinske dozvole (KLASA: UP/I-361-03/13-01/93 od 11. srpnja 2013.) obje izdane od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatske.

U fazi izvođenja radova ZG-Projekt odradio je poslove stručnog nadzora nad izvođenjem radova. Zaposlenici ZG-Projekta su sudjelovali u gradnji kao glavni nadzorni inženjer, nadzorni inženjer za građevinske radove, nadzorni inženjer za elektrotehničke radove i nadzorni inženjer za strojarske radove, geodetski nadzorni inženjer, kao i poslove stručnog savjetovanja prilikom izvođenja složenih i kompleksnih građevinskih radova.

Radovi su završeni u roku i bez vantroškovničkih i nepredviđenih radova, prema ugovorenoj cijeni. Tehnički pregled održan je 26.8.2015. godine ispred povjerenstva Ministarstva te je građevina dobila uporabnu dozvolu.