SPECIJALIZIRANI ZA PROJEKTIRANJE I NADZOR

Izrada projektne dokumentacije autocesta i državnih cesta

01

01

 • Izrada projektne dokumentacije i provedba upravnog postupka ishođenja dozvola za proširenje dionice autoceste Zagreb – Macelj od 3,7 km sa jednim kolnikom u rješenje sa dva kolnika (Naručitelj Autocesta Zagreb – Macelj d.o.o.)
 • Utvrđivanje prioriteta i izrada projektne dokumentacije za usklađivanje sustava zaštitnih ograda na autocestama HAC-a s propisima (Naručitelj Hrvatske autoceste d.o.o.)
 • Izrada projektne dokumentacije i provedba upravnog postupka za uređenje odmorišta Oriovac, autocesta A3 (Naručitelj Hrvatske autoceste d.o.o.)
 • Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije državne ceste DC 52, dionica Trnavec – Vrelo Koreničko, duljine 14,4 km (Naručitelj Hrvatske ceste d.o.o.)
 • Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za uređenje oborinske odvodnje i izgradnju biciklističkih traka na državnoj cesti oznake DC 2, dionica Gornje Vratno – Petrijanec, duljine 4,0 km s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole (Naručitelj Hrvatske ceste d.o.o.)
 • Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta te ishođenje lokacijske i građevinske dozvole za rekonstrukciju državne ceste oznake DC 540, od km 0+000 do km 14+859, ukupne duljine cca 15 km (Naručitelj Hrvatske ceste d.o.o.)
 • Izrada svih vrsta idejnih i glavnih projekata, provedba geodetskih i geotehničkih istražnih radova, ishođenje građevinske dozvole za BC Varaždin – Ivanec – Krapina, dionica Varaždin – Ivanec duljine cca 14,5 km i Ivanec – Lepoglava duljine 7 km – izrada elektrotehničkih projekata (Naručitelj Hrvatske ceste d.o.o.)
 • Izrada izmjene i dopune lokacijske dozvole s provedbom geodteskih i geotehničkih istražnih radova, s novelacijom glavnih projekata i ishođenjem građevinskih dozvola za obilaznicu Vukovara – izrada elektrotehničkih projekata (Naručitelj Institut IGH d.d.)
 • Izrada projektne dokumentacije i provedba upravnog postupka za autocestu A5, dionica granica Mađarske – Beli Manastir – izrada prometnih projekata (Naručitelj Geoprojekt d.d.)
 • Izrada projektne dokumentacije i provedba upravnog postupka za čvor Rašćane na autocesti A1 – izrada elektrotehničkih projekata i projekata prometne opreme i signalizacije (Naručitelj Geoprojekt d.o.o.)
 • Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta te ishođenje lokacijske i građevinske dozvole za rekonstrukciju državne ceste oznake DC232 – I. faza, dionica Jasenovac – Lonja u duljini 20 km (Naručitelj Hrvatske ceste d.o.o.)
 • Izrada izmjene idejne i glavne projektne dokumentacije, provedba geodetskih i geotehničkih radova te ishođenje lokacijske i građevinske dozvole za dionicu TTTS – Dugi Rat sa spojnim cestama – izrada elektrotehničkih projekata (Naručitelj Hrvatske ceste d.o.o.)
 • Novelacija idejnog rješenja i SUO s ishođenjem novog Rješenja o prihvatljivosti zahvata na okoliš, te novelacija idejnog projekta s ishođenjem nove lokacijske dozvole za dionicu Vrbovec – Ivanić Grad, duljine cca 18,0 km (Naručitelj Hrvatske ceste d.o.o.)
 • Izrada projektne dokumentacije i provedba upravnog postupka za rekonstrukciju i dogradnju čvora Jankomir, autocesta A3 (Naručitelj Hrvatske autoceste d.o.o.)
 • Izrada projektne dokumntacije i provedba upravnog postupka za autocestu A7, dionica Križišće – Novi Vinodolski – izrada elektrotehničkih i arhitektonskih projekata (Naručitelj Hrvatske autoceste d.o.o.)
 • Izrada idejnog projekta, procjene utjecaja zahvata na okoliš i ishođenje lokacijske dozvole za rekonstrukciju obilzanice grada Zagreba (Jankomir – Ivanja Reka) dogradnjom trećeg voznog traka te izrada glavnog i izvedbenog projekta i ishođenje građevinske dozvole za dionicu Jankomir – Lučko – geodetski radovi, izrada elektrotehničkih i projekata prometne opreme i signalizacije (Naručitelj Inženjerski projektni zavod d.d.)
 • Izrada projektne dokumentacije te provedba upravnog postupka za uređenje odmorišta Ježevo jug, autocesta A3 (Naručitelj Hrvatske autoceste d.o.o.)
 • Izrada projektne dokumentacije za implementaciju EU projekta Crocodile 3 Croatia (Naručitelj Hrvatske autoceste d.o.o.)
 • Izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije i novelacije sustava video nadzora i sustava video detekcije na autocestama pod nadležnošću HAC-a (Naručitelj Hrvatske autoceste d.o.o.)
  Novelacija projektne dokumentacije obilaznih pravaca na autocesti A1, dionica Sveti Rok – Maslenica – Posedarje (Naručitelj Hrvatske autoceste d.o.o.)
 • Izrada projektne dokumentacije za uvođenje ITS direktive i DATEX II standarda u objekte za izvještavanje, nadzor i upravljanje prometnom na državnim cestama i autocestama u Republici Hrvatskoj (Naručitelj Hrvatske autoceste d.o.o.)
 • Izrada idejnog rješenja i Studije o utjecaju zahvata na okoliš za izmještanje državne ceste D 206 (Obilaznica Krapine – Tklaci II) (Naručitelj Hrvatske ceste d.o.o.)
 • Izrada tehničke dokumentacije, ishođenje lokacijske i građevinske dozvole za čvor na autocesti Zagreb – Macelj za pristup Westgateu, čvorište Bistra (Naručitelj Trgovački centar Zagreb d.o.o.)
 • Izrada idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole obnove državne ceste DC 213 u dionici od Nemetina do graničnog prijelaza Erdut (21+938,447) (Naručitelj Hrvatske ceste d.o.o.)
 • Izrada izvedbenog projekta obnove državne ceste D24 na dionici Zlatar Bistrica – Galovec, duljine 10,1 km (Naručitelj Hrvatske ceste d.o.o.)
 • Izrada izmjene i dopune lokacijske dozvole (faznost izgradnje) te svih glavnih projekata, geodetskih i geotehničkih istražnih radova, provedba upravnog postupka na ishođenju građevinskih dozvola za BC Popovec – Marija Bistrica – Zabok sa spojem na Breznički Hum, dionica Popovec – Kašina, duljine cca 6,1 km – I. faza (Naručitelj Hrvatske ceste d.o.o.)
 • Izrada idejnog rješenja, elaborata o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, te cjelokupne idejne i glavne projektne dokumentacije s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole za rekonstrukciju dionice državne ceste D29 Mače – Marija Bistrica u duljini od približno 15,05km (Naručitelj Hrvatske ceste d.o.o.)
 • Izrada idejnog rješenja, elaborata o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš te cjelokupne idejne i glavne projektne dokumentacije s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole za rekonstrukciju dionice državne ceste D 29 Novi Golubovec – Mače u duljini od približno 12,53 km te državne ceste D 35 na području Novog Golubovca u duljini od približno 3,06 km (Naručitelj Hrvatske ceste d.o.o.)
 • Izrada elaborata o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, idejnih i glavnih projekata, geodetskih i geotehničkih istražnih radova te provedba upravnpg postupka na iashođenju lokacijske i građevinske dozvole za spojnu cestu od mosta „Cetina“ na dionici državne ceste D8 Stobreč – Dugi Rat – Omiš na državnu cestu D70, u duljini cca 0,93 km – izrada elektrotehničkih, prometnih i hortikulturnih projekata (Naručitelj Geoprojekt d.d.)

15