SPECIJALIZIRANI ZA PROJEKTIRANJE I NADZOR

Prometni projekti

06

01

 • Izrada projektne dokumentacije nadogradnje sustava prometnih tokova na autocestama pod nadležnošću Hrvatskih autocesta d.o.o. (Naručitelj Hrvatske autoceste d.o.o.)
 • Izrada planova upravljanja prometom (TMP – Traffic Management Plans) na autocestama pod upravljanjem HAC d.o.o. (Naručitelj Hrvatske autoceste d.o.o.)
 • Interventna usluga izrade projektne dokumentacije prometne struke te ishođenje potrebnih suglasnosti ( Naručitelj Hrvatske autoceste d.o.o.)
 • Izrada projektne dokumentacije zamjene promjenjive prometne signalizacije na autocestama u nadložnošću Hrvatskih autocesta d.o.o. (Naručitelj Hrvatske autoceste d.o.o.)
 • Izrada konsolidiranih planova upravljanja prometom (TMP) prilikom izvanrednih događaja na autocesti Zagreb – Macelj pod nadležnošću AZM-a (Naručitelj Autocesta Zagreb – Macelj d.o.o.)
 • Izrada glavnih prometnih projekata i projekata sustava vođenja i upravljanja, uključivo i CCTV za državnu cestu D8, Stobreč – Dugi Rat (Naručitelj Institut IGH d.d.)
 • Izrada idejnih i glavnih prometnih projekata, te natječajne dokumentacije za spojnu cestu Vučevica – Kaštel Kambelovac sa čvorom Kaštel Kambelovac (Naručitelj Institut IGH d.d.)
 • Izrada glavnog prometno-informacijskog projekta objekta vatrogasne postrojbe i izrada glavnih i idejnih projekata prometne signalizacije na potezu tunela Šubir, autoceste A1 (Naručitelj Institut IGH d.d.)
 • Izrada idejnih, glavnih i izvedbenih prometnih projekata za spojnu cestu čvor Ploče – CP Karamatići, PUO Cetina, PUO Ploče i privremeni spoj na D513 (Naručitelj Institut IGH d.d.)
 • Izrada kompletne projektne dokumentacije (prometno-tehnički projekti) za opremanje autoceste A12 Sveta Helena – Vrbovec – Križevci – Koprivnica – GP Gola, dionica Gradec – Velika Mučna (Naručitelj Dalekovod projekt d.o.o.)
 • Izrada kompletne projektne dokumentacije (prometno-tehnički projekti) za opremanje autoceste A13 Vrbovec 2 – Bjelovar – Virovitica – GP Terezino Polje, dionica Vrbovec 2 – Bjelovar (Naručitelj Dalekovod projekt d.o.o.)
 • Izrada prometnih projekata i projekata prometne signalizacije i opreme za potrebe izrade projektne dokumentacije za Novu obilaznicu Zagreba, II. dionica Horvati – Ivanić Grad i rekonstrukcija čvora Lučko (Naručitelj Institut IGH d.d.)
  Nova obilaznica Zagreba, dionica Ivanić Grad – Zelina, duljine cca 27km,
 • Izrada :A) Idejnog rješenja: prometne signalizacije i opreme, novih instalacija iopreme (prometno-informacijskog sustava); instalacija i oprema visokogradnje s arhitekturom cestarinskih prolaza, centra za održavanje i kontrolu prometa te pratećih uslužnih objekata;
  B) Idejnog projekta – prometne signalizacije i opreme, novih instalacija iopreme (prometno-informacijskog sustava); instalacija i oprema visokogradnje s arhitekturom cestarinskih prolaza, centra za održavanje i kontrolu prometa te pratećih uslužnih objekata (Naručitelj IPZ d.d.)
 • Nova obilaznica Zagreba, dionica Luka – Horvati, cca 36km, izrada A) Idejnog rješenja: prometne signalizacije i opreme, novih instalacija i opreme (prometno-informacijskog sustava); instalacija i oprema visokogradnje s arhitekturom cestarinskih prolaza, centra za održavanje i kontrolu prometa te pratećih uslužnih objekata;
  B) Idejnog projekta – prometne signalizacije i opreme, novih instalacija i opreme (prometno-informacijskog sustava); instalacija i oprema visokogradnje s arhitekturom cestarinskih prolaza, centra za održavanje i kontrolu prometa te pratećih uslužnih objekata (Naručitelj IPZ d.d.)
 • Izrada idejnih, glavnih i izvedbenih prometno tehničkih projekata, izradu natječajne dokumentacije, izradu elaborata scenarija i algoritama redovnog pogona, mogućih kvarova, mogućih incidentnih situacija i održavanja u tunelima, te projektantski nadzor na dionici autoceste Doli – Osojnik (Naručitelj Institut IGH d.d.)
 • Izrada idejnih, glavnih i izvedbenih projekata prometne signalizacije i opreme, projekata upravljanja, sustava daljinskog vođenja i upravljanja te projekta sustava naplate i promjenjive signalizacije naplatne stanice na autocesti A1 Zagreb – Split – Dubrovnik (Naručitelj Institut IGH d.d.)
 • Izrada prometnog izvedbenog projekta daljinskog vođenja prometa 2. A faze Istarskog ipsilona (Naručitelj BINA Istra d.d.)

05

Prometne studije