Reference

Prometno-tehnički projekti autocesta, brzih, državnih i ostalih cesta

Prometno-tehnički projekti definiraju prometnu signalizaciju i opremu cesta, te regulaciju prometa na dionicama autocesta, brzih, državnih i ostalih cesta. Projektna dokumentacija obuhvaća rješenje detalja signalizacije i opreme trase i čvorova, te objekata na trasi, spojne ceste do postojećih prometnica, daljinsko vođenje prometa, kabelsku kanalizaciju i opskrbu električnom energijom prometno – informacijskog sustava, nosive konstrukcije prometne signalizacije, sustav daljinskog upravljanja i nadzora i LAN mreže, arhitektura i rješenje prometne signalizacije cestarinskih prolaza i povezivanje u sustav naplate, centri za održavanje i kontrolu prometa, prateći uslužni objekti, privremene regulacije prometa

Pročitaj više
prometno-tehnicki-projekti
gradjevinski-projekti

Građevinski projekti

Građevinski projekti obuhvaćaju izradu projekta rekonstrukcije ili novog stanja prometnica, te ostale pripadajuće infrastrukture i pratećih objekata. Zg-projekt također vrši kontrolu projekata (reviziju) glede mehaničke otpornosti i stabilnosti kolničkih konstrukcija

Pročitaj više

Arhitektonski projekti

Arhitektonski projekti određuju funkcionalne, tehničke, ekonomske i oblikovne sastojke umjetnosti oblikovanja prostora.

Opis poslova arhitektonskog projektiranja građevina obuhvaća poslove koji se odnose na gradnju, rekon strukciju i održavanje. Poslovi arhitektonskog projektiranja građevina sadrže 8 osnovnih faza izrade.

 1. Provjera zadatka
 2. Idejno rješenje
 3. Idejni projekt
 4. Lokacijska dozvola
 5. Glavni projekt
 6. Građevna dozvola
 7. Izvedbeni projekt
 8. Troškovnik
Pročitaj više
arhitektonski-projekti
izrada-urbanistickih-planova

Izrada urbanističkih i detaljnih urbanističkih planova uređenja

Obavljanje svih stručnih poslova izrade nacrta dokumenata prostornog uređenja i nacrta izvješća o stanju u prostoru, te obavljanje poslova u vezi s pripremom i do nošenjem dokumenata prostornog uređenja. Prostorni planovi uključujući njihovu izradu i postupak donošenja, provedba prostornih planova, uređenje građevinskog zemljišta, imovinski instituti uređenja građevinskog zemljišta i nadzor.

Prostornim uređenjem osiguravaju se uvjeti za korištenje (gospodarenje), zaštitu i upravljanje prostorom Republike Hrvatske kao osobito vrijednim i ograničenim nacionalnim dobrom, te se time ostvaruju pretpostavke za društveni i gospodarski razvoj, zaštitu okoliša i prirode, vrsnoću gradnje i racionalno korištenje prirodnih i kulturnih dobara.

Pročitaj više

Geodezija

Obavljanje stručnih geodetskih poslova iz područja državne izmjere, katastara nekretnina i katastra vodova, stručnih geodetskih poslova za potrebe prostornog uređenja i gradnje, stručnih geodetskih poslova za potrebe komasacije poljoprivrednog zemljišta, stručnih geodetskih poslova za zaštićena i štićena područja, drugih stručnih geodetskih poslova koji se obavljaju kao usluge pravnim i fizičkim osobama.

Pročitaj više
geodezija
prometne-studije

Prometne studije

Cilj prometnih studija je određivanje potreba i razvojnih mogućnosti prometnog sustava te definiranje planirane mreže prometnica na određenom području.

Temeljem toga donose se rješenja prometnog sustava:

 • režimi prometa, prometnice, rekonstrukcije, dogradnje i nove prometnice, raskrižja, parkirališta, turistički promet
 • analiza i prijedlozi poboljšanja javnog prometa
 • predvidjeti optimalne etape u provođenju realizacije radova
Pročitaj više

Prometni projekti cestarinskih prolaza, graničnih prijelaza i naplata cestarine

Projekt prometne signalizacije cestarinskog prolaza/graničnog prijelaza, sastoji se u regulaciji i vođenju prometnih tokova na prometnim površinama graničnih prijelaza, promjenljivom, svjetlosnom promjenljivom i stalnom prometnom signalizacijom i opremom.

Sustavi naplate cestarine na autocestama dijele se na otvorene i zatvorene.

Na cestovnim objektima (most, tunel) te na kraćim dionicama autoceste primjenjuje se otvoreni sustav naplate. Pri takvom sustavu naplatna postaja je istodobno ulazna i izlazna pa se naplata obavlja odmah, prema naplatnoj skupini vozila.

U zatvorenom sustavu naplate je sustav gdje se svaki korisnik na ulazu u sustav autoceste s naplatom mora registrirati kao korisnik, a prilikom izlaska iz sustava treba namiriti svoju novčanu obvezu. U zatvorenom sustavu naplate cestarine postoji više ulaza i izlaza te visina cestarine ovisi o korištenju dužine dionice autoceste.

Pročitaj više
prometni-projekti-prijelaza
algoritmi-i-scenariji

Algoritmi i scenariji

Svrha izrade Elaborata Scenarija i Algoritama/dijagrama toka/ mogućih događaja za daljinsko vođenje prometa kroz tunel je planska priprema software i hardware opreme i operativnog osoblja COKP-a za brzo i djelotvorno postupanje u trenutku nastupa pojedinog događaja u tunelu.

Scenariji obuhvaćaju predviđene događaje u redovnom radu i u izvanrednim (akcidentnim) situacijama. Scenariji akcidentnih situacija izrađuju se individualno za svaku pojedinu požarnu zonu u tunelima. Algoritmi / dijagram toka/ izrađuju se individualno za svaku požarnu zonu.

Algoritmi rade na slijedeći način: čeka se signal koji potiče na neku reakciju putem algoritama ili čeka na pobudu od strane operatera, nakon čega se startaju predviđeni scenariji. Predviđene scenarije i algoritme izvođač je dužan implementirati u integracijski software koji će upravljati prometno – informacijskim sustavom (PIS), video sustavom nadzora i upravljanja, sustavom daljinskog upravljanja i nadzora (SDUN), vatrodojavnim sustavom, SOS sustavom te sustavom radiodifuzije s prikazom na integracijskom video zidu.

Scenariji i algoritmi /dijagram toka/ podijeljeni su na 4 glavna poglavlja, od kojih svako sadrži određen broj pojedinačnih scenarija:

 1. Scenariji i algoritmi redovnog pogona
 2. Scenariji i algoritmi mogućih kvarova
 3. Scenariji i algoritmi mogućih akcidentnih situacija
 4. Scenariji i algoritmi održavanja
Pročitaj više

Semafori

Rješenje svjetlosne semaforske signalizacije uključuje izradu signalnih programa na temelju kapacitivne analize i brojanja prometa, proračune zaštitnih međuvremena, dijagrame koordinacije, rješenje najavnih senzora za detekciju i brojanje, povezivanje na sustav u Prometnom centru.

Pročitaj više
semafori
javna-rasvjeta

Javna rasvjeta

Elektro projekt javne rasvjete obuhvaća klasifikaciju svake ulice i to na temelju opterećenosti motornim i pješačkim, prometom (Classification of the lighting situation HRN EN 13201), prijedlog mjera sa ciljem ostvarenja
energetske učinkovitosti, izrada svjetlotehničkih proračuna za zamjenske svjetiljke u tehnologiji LED-a, rješenje i specifikaciju kabelske kanalizacije za elektroenergetsku mrežu napajanja javne rasvjete, rješenje stupova javne rasvjete, rješenje i odabir kabela za napajenje, rješenje i odabir rasvjetnih tijela (LED tehnologija).

Izrada elaborata energetskog pregleda postojećeg stanja sustava rasvjete za potrebe projekta za primjenu mjera energetske učinkovitosti na sustavima javne rasvjete podrazumjeva izradu elektroenergetske bilance postojećeg stanja, izradu svjetlotehničkih proračuna postojećeg stanja i zamjenskih svjetiljka u tehnologiji LE-dioda, ekološki prihvaltljivim svjetiljkamau skladu sa Zakonom o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (NN 114/11). Ineligentna optimizacija svjetlosnog toka.

Pročitaj više

Propisi, norme i smjernice

Tvrtka ZG-PROJEKT d.o.o. je od početka uključena u izradu i razradu prometne zakonske regulative – smjernice, propisi, norme, pravilnici i sl.

Pročitaj više
propisi-norme-smjernice
sanacije-opasnih-mjesta

Sanacije opasnih mjesta

Projekti sanacija opasnih mjesta na prometnicama pomoću prometne signalizacije i opreme kojom bi se postiglo smirivanje prometa, te opreme za smirivanje prometa – umjetne izbočine i uzdignute plohe.

Pročitaj više

Međunarodni projekti

Uz veliko iskustvo u izradi prometno – tehničke dokumentacije za građevine u Hrvatskoj, prisutni smo i na međunarodnom tržištu: Crna Gora, Bosna i Hercegovina i Srbija, gdje također sa velikim uspjehom sudjelujemo u izradi prometno-tehničkih projekata autocesta, brzih, državnih i ostalih cesta.

Pročitaj više
medjunarodni-projekti
strucni-i-projektantski-nadzor

Stručni i projektantski nadzor

Projekti sanacija opasnih mjesta na prometnicama pomoću prometne signalizacije i opreme kojom bi se postiglo smirivanje prometa, te opreme za smirivanje prometa – umjetne izbočine i uzdignute plohe.

Pročitaj više

Energetsko certificiranje i energetski pregled

Suvremeno upravljanje energijom u zgradama uključuje široku analizu svih energetskih sustava zgrade s ciljem utvrđivanja učinkovitosti i/ili neučinkovitosti potrošnje energije te donošenja zaključaka i preporuka
za povećanje energetske učinkovitosti. Provođenjem energetskih pregleda analizira se stanje i mogućnosti primjene mjera poboljšanja energetskih svojstava zgrade i povećanja energetske učinkovitosti, a ujedno je i osnovni alat u određivanju razreda potrošnje energije u energetskoj certifikaciji zgrada

Pročitaj više
energetsko-certificiranje
investicije

Investicije

Naša najveća investicija, na koju smo posebno ponosni, je višestambeno-poslovni objekt u Ivanić-Gradu, Savska ulica 102. Objekt se odlikuje modernim i praktičnim arihektonskim dizajnom, te kvalitetom materijala i gradnje. U objektu se nalazi 62 stana, 7 poslovnih prostora, podzemna garaža sa spremištima, pet dizala po etaži.

Pročitaj više